O Zväze

Po rozpadnutí zväzu Československého priateľstva bol v roku 1996 založený Zväz priateľstva CYPRUS-SLOVENSKO. Zväz má okolo 150 členov, najmä absolventov slovenských vysokých škôl, ale aj Slovákov trvalo žijúcich na Cypre. Členmi Zväzu sú aj ďalší priatelia krajiny Slovenska.

Ciele Zväzu

(a)    Rozvoj úzkych väzieb priateľstva, spolupráce, spoločenských, vedeckých, kultúrnych a telovýchovných vzťahov medzi národmi Cypru a Slovenska,

(b)   Rozšírenie duchu solidarity a vzájomnej pomoci medzi našimi krajinami,

(c)    Spolupráca s akoukoľvek inštitúciou, organizáciami, športovými oddielmi, zväzmi a osobami v tuzemsku a v zahraničí, ktoré podporujú horeuvedené ciele,

(d)   Organizácia sústredení, stretnutí, výstav, premietaní, prednášok a iných kultúrnych podujatí a činností.

STANOVY Zväzu priatelstva Cyprus - Slovensko

STANOVY

 Zväzu priateľstva Cyprus – Slovensko

 

§ 1, 2, 3

Názov, sídlo a cieľe

 

Názov:   Zväz priateľstva Cyprus – Slovensko

(ďalej len „Zväz“).

Sídlom Zväzu je Limasol.

Ciele:

(a)      Rozvoj úzkych väzieb priateľstva, spolupráce, spoločenských, vedeckých, kultúrnych a telovýchovných vzťahov medzi národmi Cypru a Slovenska.

(b)     Rozšírenie duchu solidarity a vzájomnej pomoci medzi obidvoma krajinami.

(c)    Spolupráca s akoukoľvek inštitúciou, organizáciami, športovými oddielmi, zväzmi a osobami v tuzemsku a v   zahraničí, ktoré podporujú horeuvedené ciele.

(d)     Organizácia sústredení, stretnutí, výstav, premietaní, prednášok a iných kultúrnych podujatí a činností.

§  4

Členstvo

a)     Členstvo vo Zväzu je dobrovoľné, členom sa môže stať každá osoba, z Cypru alebo zo zahraničia s dľhodobým pobytom na Cypre, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, a ktorá sa stotožňuje s cieľmi zväzu a chce sa aktívne podieľať na činnosti smerujúcej k dosahovaniu týchto cieľov.

b)    Riadné členstvo vo Zväzu vzniká so súhlasom okresnej rady každého okresu. Žiadosť na členstvo musí byť podporená jedným riadným členom.

c)     Okresná rada môže, na základe predchádzajúcej žiadosti, odmietnuť žiadosť o prijatie za člena Zväzu. Neprijatá osoba môže sa odvolať, do jedného mesiaca odo dňa odmietnutia, na predstavenstvo Zväzu. Uznesenie predstavenstva, ktorým odmietne žiadosť žiadateľa o prijatie za člena je konečné a nemožno ho preskúmať inými orgánmi.

d)    Registračný poplatok je stanovený na 10,- € (slovom: desať Euro).

 § 5

Čestné členstvo

Čestné členstvo udeľuje predstavenstvo Zväzu.

a)     Osobám z Cypru alebo zo Slovenska , ktoré sa významne podieľali na dosiahnutí cieľov Zväzu.

b)    Každému darcovi Zväzu.

§  6

Zánik členstva

 O vylúčení riadného člena rozhoduje okresná rada Zväzu. Rozhodnutie musí potvrdiť predstavenstvo.

Členstvo zaniká:

a)     Ak sa člen, svojím správaním alebo činom, dopustí závažného porušenia cieľov Zväzu.

 § 7

Hospodárska činnosť a hospodárenie zväzu

Zdrojom majetku Zväzu sú:

a)     Registračné poplatky a príspevky.

b)    Dary a príspevky od fyzických osôb.

c)     Príjmy z výnosov lotérií, po súhlase príslušného orgánu.

d)    Zákonné príjmy, ktoré budú použité v prospech Zväzu v súlade so stanovami.

§ 8

Organizačná štruktúra a zásady organizácie

a)     Predstavenstvo riadí a zabezpečuje činnosť Zväzu. Skladá sa  z 11 členov, vrátane automaticky volených predsedov okresných rád. Sekretariat Zväzu sa skladá z 5 členov, menovite predseda, podpredseda, sekretár, pokladník a jeden poradca.

b)    Zmena členov predstavenstva.

Predstavenstvo Zväzu má právo vylúčiť každého člena, ktorý je bezdôvodne neprítomný po dobu piatich (5) po sebe nasledujúcich zasadnutiach a začať proces nahradenia podľa katalógu posledných volieb predstavenstva Zväzu.

 § 9

Voľby

a)     Voľby sa konajú každé 3 roky počas riadného valného zhromaždenia.

b)    Právo voliť majú všetci členovia Zväzu, ktorí sú zapísaní v registri   členov.

 c)     Právo na kandidatúru majú všetci členovia Zväzu, ktorí sú zapísaní v registri členov.

d)    Voľba členov predstavenstva je tajná.

e)     Bezprostredne po zvolení predstavenstva sa vykoná ustanovujúca        členská schôdza, na ktorej jej členovia zvolia sekretariat Zväzu.

§ 10

Funkčné obdobie

Členovia predstavenstva Zväzu sú volení na trojročné funkčné obdobie, ktoré začína od 1. Decembra.

a)     Ak členstvo v predstavenstve zaniká vystúpením, vylúčením, alebo úmrtím člena ktorý je aj predsedom okresnej rady, jeho miesto sa obsadí novým predsedom okresnej rady. Ak  členstvo v predstavenstve zaniká , vylúčením, alebo úmrtím člena, jeho miesto sa obsadí prvým uvedeným náhradníkom vo volebnom katalógu- § 9 ods. (d).

b)    Ak členstvo v sekretariate zaniká vystúpením, vylúčením, alebo úmrtím člena jeho miesto sa obsadí iným členom predstavenstva- § 10 ods(a).

§ 11

Pravomoci predstavenstva

a)     Predstavenstvo vymenuje podvýbory pre zvláštne účely a určuje úlohy a pravomoci.

b)    Predstavenstvo spravuje a riadí činnost Zväzu v súlade so stanovami zväzu.

c)     Odporúča, v prípade porteby, prijatie zmien alebo zrušenie predpisov pre vnútorné riadenie Zväzu.

d)    Rozhoduje o zániku členstva podľa článku 6.

e)     Rozhoduje o založení okresných rád Zväzu.

f)      Predstavenstvo a Sekretariat nesú, výlučne, zodpovednosť za činnosť Zväzu.

Uznesenia predstavenstva sa prijímajú jednoduchou väčšinou.

 §  12

Členská  schôdza

a)     Predstavenstvo sa schádza pravidelne každé 3 mesiace, a  mimoriadne ak o to požiadá sekretariat Zväzu alebo 1/3 členov predstavenstva. Táto mimoriadna schôdza sa musí konať najneskôr do 10 dní odo dňa vyhlásenia.

b)    členovia predstavenstva sa informujú o konaní schôdzí osobnou pozvánkou, ktorá sa zasielá všetkým členom a v ktorej je uvedený čas a program schôdzí.

c)     Predstavenstvo je považovaný za uznášaniaschopné ak je prítomná  polovica plus jeden z jeho členov.

d)    Uznesenia predstavenstva sa prijímajú jednoduchou väčšinou. V prípade nerozhodného výsledku bude záležitosť odložená pre diskusiu a hlasovanie na ďalšom zasadnutí, ktoré sa musí uskutočniť v rámci jedného týždňa.

§  13

Valné zhromaždenie

  1. A.  Riadné valné zhromaždenie

a)     Valné zhromaždenie členov musí byť zvolané v priebehu dvoch (2) mesiacoch pred uplynutím funkčného obdobia predstavenstva. Oznámi sa prostredníctvom tlače alebo osobnou pozvakou najmenej 20 dní pred uvedeným dňom zjazdu.

b)    Predstavenstvo je považovaný za uznášaniaschopné ak je prítomná  polovica počtu členov plus jeden člen.

c)     Ak je predstavenstvo považovaný za neuznášaniaschopné, predsedujúci odloží valné zhromaždenie na polhodimu, a s pritomnými členmi  je predstavenstvo teda považovaný  za uznášaniaschopné .

d)    Počas valného zhromaždenia každý člen môže navrhnúť akékoľvek témy tykajúce  činností alebo cieľov Zväzu.

e)     Organizačná štruktúra valného zhromaždenia.

Predseda valného zhromaždenia je volený verejným hlasovaním.

Odstupujúce predstavenstvo informuje členov o aktivitách Zväzu a o jeho finančnom riadení .

Pod vedením predsedu zjazdu môžú členovia Zväzu predkladať otázky alebo poznámky pre  odstupujúce predstavenstvo.

Registrujú sa všetky predkladané návrhy, ktoré sa týkajú budúceho smerovania Zväzu.

Konajú sa voľby nového predstavenstva za podmienok ustanovených v článku 9.

 Konajú sa voľby dvoch finančných kontrolόrov pre dobu troch (3) rokov. Výsledky auditu sa oznámia počas valného  zhromaždenia Zväzu.

B.  Mimoriadne Valné zhromaždenie

a)     Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo ak  o tom rozhoduje 3/4 počtu členov.

b)    Mimoriadné valné zhromaždenie zvolávvajú členovia zväzu ak, po zdôvodnení,  o tom rozhoduje 1/3 počtu členov predstavenstva.

 §  14

  1. A.  štatutárne schôdze

a)     štatutárne schôdze sa uskutočnia pred  riadnym valným zhromaždením.

b)    Štatutárne schôdze sa uskutočnia, len ak sú, písomne, sekretariátu predložené príspevky a návrhy o zmene stanov Zväzu, a to najmenej 10 dní pred určeným valným zhromaždením.

c)     V prípade neexistencie kvóra štatutárnej schôdze, budú platiť rovnaké predpisy článku 13 ods. b), c).

d)    Predseda štatutárnej schôdze bude ten istý člen, ktorý je predsedom valného zhromaždenia.

e)     Zmena cieľov zväzu potrebuje súhlas 3/4 počtu členov Zväzu.

 B.  Mimoriadne štatutárne schôdze

Na konanie mimoriadnej štatutárnej schôdze platia rovnaké ustanovenia ako pri konaní riadnej štatutárnej schôdze.

§  15

Okresné rady

Založenie okresných rád je v súlade s člankom 11 (e) štatútu Zväzu.

a)     Okresné rady sú založené v každom okresnom meste, ich úloha je podpora činnosti Zväzu na uzemí celého okresu.

b)    Okresné rady realizujú uznesenia predsavenstva Zväzu.

c)     Okresné rady činia v rámci všeobecného programu Zväzu.

d)    Okresné rady prijímajú príspevky a poskytujú súhrnú správu okresnej rade zväzu.

e)     Okresné rady zapisujú nových členov.

f)      Návrh na vylúčenie člena alebo odmietnutie členstva sa musí potvrdiť konečným uznesením predstavenstva Zväzu.

g)     Za svojú činnosť zodpovedajú okresné rady predstavenstvu Zväzu. Uznesenia predstavenstva sú konečné a nemožno ich preskúmať inými orgánmi.

h)    Každá okresná rada je riadená svojou okresnou správnou radou.

i)       Voľby okresných rád sa uskutočnia každé tri (3) roky. Voľby sa konajú počas valného zhromaždenia okresných rád. Okresné valné zhromaždenia sa uskutočnia pred  riadnym valným zhromaždením Ζväzu.

j)       Bezprostredne po zvolení okresnej rady sa vykoná ustanovujúca schôdza rady, na ktorej jej členovia zvolia predsedu, sekretára a finančného riaditeľa Zväzu.

k)    Okresná rada sa schádza pravidelne aspoň jeden raz do mesiaca a mimoriadne keď treba. Okresná rada Zväzu je považovaná za uznášaniaschopná ak je prítomná  polovica počtu členov plus jeden člen.

l)       Okresná rada môže vzniknúť pri počte najmenej 10 osôb.

Založenie a zachovanie okresnej rady si vyžaduje aby minimálny počet členov bol 10.

§ 16

Zrušenie a zánik zväzu

 S majetkom Zväzu sa pri zániku naloží podľa rozhodnutia zostávajúcich členov Zväzu. Príspevok z likvidácie majetku bude  darovaný na dobročinné účele.

 § 17

Povinnosti

  1. Predseda Zväzu:

     Je oprávnený zastupovať Zväz súdne i mimosúdne. Vyzýva sekretariát a predstavenstvo na schôdze. rokuje v mene zväzu v pracovnoprávnych vzťahoch, v ostatných vzťahoch vyplývajúcich z právnej subjectivity.

 2. Podpreseda Zväzu:

Zastupuje predsedu a splní všetky úlohy predsedu v prípade jeho neprítomnosti. Pomáha predsedu pri vykonábaní jeho činností.

3. Generálny tajomník Zväzu:

Zodpovedá za celkovú činnosť sekretariatu. Tajomník pripraví zápisnice zo stretnutia, vybavuje doklady Zväzu. Vedie evidenciu členov, zabezpečuje vypracovanie všetkých druhov zápisov a správ     zo zasadnutí.Uchová pečiatku zväzu.

4. Generálny pokladník Zväzu:

Zodpovedá za celkovú činnosť finančného chodu, za  hospodárne čerpanie schváleného finančného rozpočtu. v zmysle stanov prijíma zaplatené členské príspevky. Vedie účtovné knihy. Za svoju činnosť zodpovedá predstavenstvu zväzu. Jeho činnosť je riadne alebo mimoriadne kontrolovaná finančnými inšpektormi. V pokladnici zväzu môže pokladník mať  sumu až 100 Euro. Ostatné peniaze sú zložené na osobitnom bankovom účte znejúcom na meno predstavenstva. Právo podpisu majú  predseda, podpreseda a pokladník zväzu. Podpísaný šek sa považuje za platný ak má aspoň dva z troch možných podpisov.

 § 18

Rôzné ustanovenia

a)     Zväz má svojú vlastnú pečiatku.

b)    Predstavenstvo rozhoduje o otázkach ktoré nie sú zahrnuté v stanovách  zväzu. O konečnom uznesení rozhoduje štatutárna schôdza.

“We are all citizens of one world, we are all of one blood.  To hate a man because he was born in another country,
because he speaks a different language, or because he takes a different view on this subject or that, is a great folly.
Desist, I implore you, for we are all equally human….  Let us have but one end in view, the welfare of humanity;
and let us put aside all selfishness in considerations of language, nationality, or religion.”

- Jan Amos Komensky -