Ο Σύνδεσμος

Ο Σύνδεσμος Φιλίας ΚΥΠΡΟΣ-ΣΛΟΒΑΚΙΑ ιδρύθηκε το 1996 μετά από την διάλυση του ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΚΟΥ Συνδέσμου Φιλίας. Ο Σύνδεσμος αριθμεί γύρω στα 150 μέλη κυρίως απόφοιτους των σλοβάκικων πανεπιστημίων ως και επίσης Σλοβάκων που ζουν μόνιμα στην Κύπρο. Μέλη του Συνδέσμου είναι επίσης και αρκετοί φίλοι της φίλης χώρας της Σλοβακίας.

Σκοποί Συνδέσμου

(α) Ανάπτυξη στενών δεσμών φιλίας, συνεργασίας, κοινωνικών, επιστημονικών, πολιτιστικών και αθλητικών σχέσεων μεταξύ των λαών της Κύπρου και της Σλοβακίας.

(β) Διάδοση του πνεύματος της αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των δύο λαών μας.

(γ)  Συνεργασία με οποιαδήποτε Αρχή, Οργανώσεις, Σωματεία, Συνδέσμους, πρόσωπα στο εσωτερικό και εξωτερικό, προς εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών.

(δ)  Διοργάνωση συγκεντρώσεων, συναντήσεων, εκθέσεων, προβολών, Διαλέξεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Καταστατικό Συνδέσμου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΙΑΣ ΚΥΠΡΟΣ – ΣΛΟΒΑΚΙΑ

 

 

ΑΡΘΡΟ 1       ΕΠΩΝΥΜΙΑ:           Η επωνυμία του Συνδέσμου είναι:

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΙΑΣ ΚΥΠΡΟΣ-ΣΛΟΒΑΚΙΑ.

 

ΑΡΘΡΟ 2       ΕΔΡΑ:                  Έδρα του Συνδέσμου είναι η Λεμεσός.

 

ΑΡΘΡΟ 3       ΣΚΟΠΟΙ:

 

(α)   Ανάπτυξη στενών δεσμών φιλίας, συνεργασίας, κοινωνικών, επιστημονικών, πολιτιστικών και αθλητικών σχέσεων μεταξύ των λαών της Κύπρου και της Σλοβακίας.

(β) Διάδοση του πνεύματος της αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των δύο λαών.

(γ)  Συνεργασία με οποιαδήποτε Αρχή, Οργανώσεις, Σωματεία, Συνδέσμους, πρόσωπα στο εσωτερικό και εξωτερικό, προς εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών.

(δ)  Διοργάνωση συγκεντρώσεων, συναντήσεων, εκθέσεων, προβολών, διαλέξεων.

ΑΡΘΡΟ 4       ΜΕΛΗ:

(α) Μέλη του Συνδέσμου γίνονται πρόσωπα ηλικίας πέραν των 18 χρόνων, Κύπριοι, ή αλλοδαποί που διαμένουν στην Κύπρο και οι οποίοι συμφωνούν με τους σκοπούς του Συνδέσμου.

(β)   Η εγγραφή γίνεται κατόπιν αιτήσεως προς το Επαρχιακό Συμβούλιο της δοσμένης Επαρχίας, που υποστηρίζεται από ένα τακτικό Μέλος.

(γ)   Η απόρριψη αιτήσεως μπορεί να γίνει από το Επαρχιακό Συμβούλιο ο δε απορριπτόμενος δικαιούται να προσφύγει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου,  εντός ενός μηνός από της απορρίψεως.  Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τελεσίδικος.

(δ)   Το δικαίωμα εγγραφής καθορίζεται εις ΠΕΝΤΕ ΛΙΡΕΣ ΚΥΠΡΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 5   ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου δικαιούται να εγγράψει επίτιμα Μέλη:

(α)   Πρόσωπα της Κύπρου ή της Σλοβακίας τα οποία προσέφεραν     ειδικές υπηρεσίες προς εξυπηρέτηση των σκοπών του Συνδέσμου.

(β)    Δωρητές ή Ευεργέτες του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 6       ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ:

Διαγραφή Μέλους του Συνδέσμου γίνεται από το Επαρχιακό Συμβούλιο και εγκρίνεται ή όχι από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Η διαγραφή Μέλους μπορεί να γίνει για τους εξής λόγους:

(α) Συμπεριφορά ή ενέργεια μη συνάδουσα προς τους σκοπούς του Συνδέσμου.

(β) Συμπεριφορά ή ενέργεια μη συνάδουσα με τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΑΡΘΡΟ 7       ΠΟΡΟΙ:

(α)   Από το δικαίωμα εγγραφής και τις εισφορές.

(β)   Από δωρεές και ευεργετήματα.

(γ)   Από λαχεία, ύστερα από άδεια της Αρμόδιας Αρχής.

(δ) Από οποιονδήποτε εισόδημα προερχόμενο από νόμιμη αιτία.  Κάθε έσοδο θα χρησιμοποιείται για το συμφέρον του Συνδέσμου, σύμφωνα με το Καταστατικό του.

ΑΡΘΡΟ 8       ΔΙΟΙΚΗΣΗ:

(α) Ο Σύνδεσμος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από 11 μέλη, στα οποία συμπεριλαμβάνονται αυτομάτως, οι εκλεγμένοι πρόεδροι των Επαρχιακών Συμβουλίων, εάν και εφόσον υπάρχουν Επαρχιακά Συμβούλια.  Η Γραμματεία του Συνδέσμου αποτελείται από 5 μέλη, δηλαδή τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και ένα Σύμβουλο.

(β)   Αντικατάστασης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα αποβολής οποιουδήποτε μέλους του  το  οποίον απουσιάζει αδικαιολόγητα για πέντε (5) συνεχείς συνεδρίες και αρχίζει τη διαδικασία αντικατάστασης του από τους επιλαχόντες των τελευταίων εκλογών του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 9       ΕΚΛΟΓΕΣ:

(α)   Οι εκλογές διεξάγονται κάθε 3 χρόνια κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση.

(β)   Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Συνδέσμου τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο μελών.

(γ)   Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του Συνδέσμου, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο μελών.

(δ)  Η εκλογή των εναπομεινάντων κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται με μυστική ψηφοφορία

(ε)   Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, εκλέγει την Γραμματεία.

ΑΡΘΡΟ 10     ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΗΤΕΙΑΣ:

Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου.

(α)   Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλει παραίτηση, ή διαγραφεί, ή αποθάνει και είναι Πρόεδρος Επαρχιακού Συμβουλίου, τη θέση του καταλαμβάνει ο νέος Πρόεδρος του Επαρχιακού Συμβουλίου.  Εάν πρόκειται περί εκλεγέν κατά τη Γενική Συνέλευση μέλος, την θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών των εκλογών βάση του άρθρου 9 παρ. (δ).

(β)   Εάν μέλος της Γραμματείας υποβάλει παραίτηση ή διαγραφεί ή  αποθάνει το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει εκ των μελών του άλλο μέλος, αφού πρώτα συμπληρωθεί, βάση του άρθρου 10(α).

ΑΡΘΡΟ 11     ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

(α)   Διορίζει υποεπιτροπές για ειδικούς σκοπούς και αναθέτει ανάλογα καθήκοντα και εξουσίες.

(β)   Διαχειρίζεται και διευθύνει τις δραστηριότητες του Συνδέσμου σύμφωνα με το καταστατικό.

(γ)   Εισηγείται θέσπιση, τροποποίηση ή κατάργηση κανονισμών για την εσωτερική διαχείριση του Συνδέσμου όταν παρίσταται ανάγκη.

(δ)   Αποφασίζει δια την διαγραφή μελών βάση των προνοιών του άρθρου 6.

(ε)   Αποφασίζει την ίδρυση Επαρχιακών Τμημάτων του Συνδέσμου.

(ζ)   Το Διοικητικό Συμβούλιο όπως και η Γραμματεία του έχουν  ευθύνη για την όλη δραστηριότητα του Συνδέσμου.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΛΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

ΑΡΘΡΟ 12     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ:

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

(α)   Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε 3 μήνες, έκτακτα δε όταν παρίσταται ανάγκη ή αφού το ζητήσει η Γραμματεία του Συνδέσμου ή το 1/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  Η έκτακτη αυτή συνεδρίαση οφείλει να λάβει χώρα το αργότερο σε 10 μέρες μετά την σχετική αίτηση.

(β)   Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται σε συνεδριάσεις με προσωπική κλίση στην οποία καθορίζεται ο χρόνος και τα θέματα.

(γ)   Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα μισά πλέον ενός των μελών του.

(δ)   Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.  Σε περιπτώσεις ισοψηφίας το θέμα αναβάλλεται για συζήτηση και ψηφοφορία στην επόμενη συνεδρίαση που πραγματοποιείται εντός μίας βδομάδας.

ΑΡΘΡΟ 13     ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ:

               Α.     ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(α)   Η Τ.Γ.Σ. των Μελών συγκαλείται στο διάστημα των δύο (2) μηνών πριν την λήξη της θητείας του Δ.Σ. Κοινοποιείται μέσω του τύπου είτε με προσωπική κλίση, 20 μέρες τουλάχιστον πριν από την καθορισμένη ημερομηνία.

(β)   Η Τ.Γ.Σ. των μελών θεωρείται σε απαρτία όταν παρίστανται τα μισά πλέον ενός, των Μελών.

(γ)   Σε περίπτωση μη απαρτίας ο προεδρεύων αναβάλλει για μισή ώρα, οπότε όσοι εκ των Μελών παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία.

(δ)   Κατά την Τ.Γ.Σ. κάθε Μέλος μπορεί να εισηγηθεί οτιδήποτε αφορά την δράση ή επιδιώξεις του Συνδέσμου.

(ε)   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Τ.Γ.Σ.

  1. 1.   Εκλέγεται Πρόεδρος της Συνέλευσης με ανοικτή ψηφοφορία.
  2. 2.   Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτά για τις δραστηριότητες του Συνδέσμου και την οικονομική διαχείριση του.
  3. 3.   Τα Μέλη του Συνδέσμου, με διαδικασία που καθορίζει ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις, παρατηρήσεις κ.λ.π. προς το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο επί οποιουδήποτε θέματος που αφορά τον Σύνδεσμο.
  4. 4.   Καθορίζεται κύκλος εισηγήσεων για οτιδήποτε αφορά την μελλοντική πορεία του Συνδέσμου.
  5. 5.   Διεξάγονται εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβλέπει το άρθρο 9.
  6. 6.   Διεξάγονται εκλογές για ανάδειξη 2 ελεγκτών, για περίοδο τριών (3) χρόνων.  Τα αποτελέσματα του ελέγχου κοινοποιούνται στις εκάστοτε Γενικές Συνελεύσεις.

Β.   ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ:

(α)   Σύγκλιση Ε.Γ.Σ. μπορεί να γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο νοουμένου ότι τέτοια απόφαση τους υποστηρίζεται από τα 3\4 των Μελών του.

(β)   Τα Μέλη του Συνδέσμου έχουν το δικαίωμα όπως συγκαλέσουν Ε.Γ.Σ. μόνο εάν:

  1. 1.   Υποβληθεί γραπτή αίτηση τουλάχιστον του 1/3 των Μελών προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπου θα αναφέρονται και οι λόγοι.

ΑΡΘΡΟ 14     Α.  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ:

(α)   Στον ίδιο χώρο και στον χρόνο που καθορίζονται δια τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, θα προηγούνται οι Καταστατικές Συνελεύσεις.

(β)   Καταστατικές Συνελεύσεις θα πραγματοποιούνται μόνο εάν υποβληθούν προς τη γραμματεία γραπτές εισηγήσεις δια τροποποίηση του καταστατικού, τουλάχιστον 10 μέρες πριν την καθορισθείσα Τακτική Συνέλευση.

(γ)   Δια απαρτία της Καταστατικής Συνέλευσης θα ισχύουν οι ίδιοι κανονισμοί του άρθρου 13(β) (γ).

(δ)   Προεδρεύον της Καταστατικής Συνέλευσης θα είναι το ίδιο Μέλος που θα προεδρεύσει και της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

(ε)   Για τροποποίηση των σκοπών του σωματείου απαιτείται η συναίνεση των 3\4 του συνόλου των Μελών του.

Β.   ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Δια σύγκλιση Έκτακτης Καταστατικής Συνέλευσης θα ισχύουν οι ίδιοι κανονισμοί όπως προνοούνται δια τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

ΑΡΘΡΟ 15     ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:

ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11(ε) του Καταστατικού του Συνδέσμου, ιδρύονται Επαρχιακά Τμήματα.

(α)   Τα Επαρχιακά Τμήματα ιδρύονται σε κάθε επαρχιακή πόλη, και είναι υπεύθυνα για την προώθηση των δραστηριοτήτων του συνδέσμου σε ολόκληρη την Επαρχία.

(β)   Τα Επαρχιακά Τμήματα θέτουν σε εφαρμογή τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.

(γ)   Δρουν με βάση το γενικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Συνδέσμου.

(δ)   Εισπράττουν εισφορές και δίνουν  έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

(ε)   Εγγράφουν καινούργια Μέλη.

(ζ)   Δια την διαγραφή ή απόρριψη εγγραφής Μέλους ζητείται η τελική επικύρωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.

(η)   Όλα τα Επαρχιακά Τμήματα είναι υπόλογα προς το Δ.Σ. του Συνδέσμου οι αποφάσεις του οποίου είναι δεσμευτικές για αυτά.

(θ)   Κάθε Επαρχιακό Τμήμα του Συνδέσμου διοικείται από Επαρχιακό Συμβούλιο.

(ι)    Η εκλογή του Επαρχιακού Συμβουλίου γίνεται κάθε 3 χρόνια κατά την Γενική Συνέλευση του Τμήματος η οποία συνέρχεται πριν την Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου.

(κ)   Το Επαρχιακό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Οικονομικό Υπεύθυνο του.

(λ)   Τα Επαρχιακά Συμβούλια συνέρχονται τουλάχιστο 1 φορά τον μήνα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη, θεωρείται απαρτία όταν παρευρίσκονται 1 πέραν από τα μισά των Μελών του.

(μ)  Δια ίδρυση και διατήρηση Επαρχιακού Τμήματος απαιτείται όπως έχει τουλάχιστον 10 Μέλη.

ΑΡΘΡΟ 16     ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ:

Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου, η τύχη της περιουσίας του αποφασίζεται από συνέλευση των εναπομείναντα Μελών του, διατίθεται δε για κοινωφελής σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 17     ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

Α.   ΠΡΟΕΔΡΟΥ:     Ο Πρόεδρος αντιπροσωπεύει τον Σύνδεσμο σε όλες τις σχέσεις του και ενώπιον Δικαστικής και Διοικητικής Αρχής.  Καλεί την Γραμματεία και το Διοικητικό Συμβούλιο σε Συνεδριάσεις στις οποίες και προεδρεύει.

Β.   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ:      Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρο σε όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες σε περίπτωση κωλύματος και βοηθά αυτόν στην εκτέλεση των καθηκόντων του..

Γ.    ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ:   Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων και Συνελεύσεων και όλα τα έγγραφα του Συνδέσμου.  Τηρεί Μητρώο των Μελών, τα Βιβλία Πρακτικών, τα βιβλία εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, την αλληλογραφία και πάντα τα Έγγραφα του Συνδέσμου, φυλάττει την σφραγίδα του Συνδέσμου.

Δ.   ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΑ:  Ο Γενικός Ταμίας φυλάττει το Ταμείο του Συνδέσμου, μεριμνά για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού,   την είσπραξη των εισφορών κ.λ.π. και γενικά διαχειρίζεται τα οικονομικά του Συνδέσμου τηρώντας τα υπό του Νόμου οριζόμενα λογιστικά βιβλία και δέχεται ανά πάσα στιγμήν έλεγχο αιφνίδιο ή τακτικό από τους Ελεγκτές του Συνδέσμου. Καταθέτει οικονομική έκθεση σε Συνεδρίες της Γραμματείας και του Διοικητικού Συμβουλίου όταν του ζητηθεί και οικονομική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου.  Ο Ταμίας δεν δικαιούται να έχει στο Ταμείο του χρηματικό ποσόν πέραν των ΛΚ50 (Λίρες Κύπρου Πενήντα), το υπόλοιπο είναι κατατεθειμένο σε Τράπεζα της επιλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.  Δικαίωμα υπογραφής έχουν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Ταμίας.  Η επιταγή θεωρείται έγκυρη όταν υπάρχουν δύο εκ των τριών υπογραφές.

ΑΡΘΡΟ 18     ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

(α)   Ο Σύνδεσμος έχει δική του σφραγίδα.

(β)   Για κάθε ζήτημα που δεν προνοείται από το Καταστατικό αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο τελεσίδικα δε η καταστατική Συνέλευση.

“We are all citizens of one world, we are all of one blood.  To hate a man because he was born in another country,
because he speaks a different language, or because he takes a different view on this subject or that, is a great folly.
Desist, I implore you, for we are all equally human….  Let us have but one end in view, the welfare of humanity;
and let us put aside all selfishness in considerations of language, nationality, or religion.”

- Jan Amos Komensky -